IX Sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 13.06.2024 r. (czwartek) o godz. 18:00

Serdecznie zapraszam na IX sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 13.06.2024 roku (czwartek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 23.05.2024 r.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Informacji, Promocji oraz Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny – Druk nr 128 (referuje Anna Gieras)
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji ds. Informacji, Promocji oraz Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XIV Czyżyny – Druk nr 129 (referuje Anna Gieras)
6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIV Czyżyny – Druk nr 130 (referuje Marek
Ziemiański)
7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wiceprzewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XIV Czyżyny – Druk nr 131 (referuje Marek
Ziemiański)
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2024 – Druk nr 132 (referuje Anna Gieras)
9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2024 – Druk nr 133 (referuje Anna Gieras)
10. Procedowanie projektu uchwały w sprawie opinii dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki nr 216/300 (oznaczonej jako działka nr 216/300/A) obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta położnej przy ul. Centralnej w Krakowie – Druk nr 134 (referuje Anna Gieras)
11. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dla projektu drogowego pn.: „Budowa odcinka drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i zjazdem zwykłym na teren inwestycji kubaturowej projektowanej na działce nr 118 obręb 49 jedn. ewid. Nowa Huta wraz z odcinkiem chodnika przy ul. Wysockiej, w zakresie działek drogowych nr 359/1, 360/3, 383 obręb 49 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie” – Druk nr 135 (referuje Anna Gieras)
12. Procedowanie projektu uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XIV Czyżyny – Druk nr 136 (referuje Paweł Meysztowicz)
13. Informacje Zarządu.
14. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
15. Sprawy bieżące.
16. Oświadczenia i komunikaty.
17. Zamknięcie obrad IX sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Gieras