Komunikat dla Producentów Surowca Tytoniowego

W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawyo organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocyktórej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest domonitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresieuprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskaniewpisu do Rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

Wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego zostanie dokonany nawniosek producenta. Producent surowca tytoniowego, który w dniu wejścia w życie ustawy uprawia, produkuje lub zbywa surowiec tytoniowyskłada do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR wniosek o wpis doRejestru producentów surowca tytoniowego, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 15 maja 2018 r., naformularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.

Ustawa nakłada również na producenta surowca tytoniowego obowiązek przekazywania Dyrektorowi Oddziału Terenowego KOWR rocznej informacji dotyczącej m.in.: powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, masy surowca tytoniowego objętego umowami,szacunkowej masy surowca tytoniowego, która zostanie wyprodukowana,masy surowca tytoniowego dostarczonego nabywcy w podziale na zawarteumowy, stanu magazynowego, zawartych umów zbycia surowcatytoniowego.

Na nabywców surowca tytoniowego ustawa nakłada obowiązekprzekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR informacji o masie suszutytoniowego, pochodzącego z poprzedniego roku zbiorów, skupionego od producentów surowca tytoniowego.

Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków wynikających z ustawy:dla producentów surowca tytoniowego oraz nabywców surowca tytoniowego, a także formularze (wniosku o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego, informacji i innych dokumentów składanych doKOWR) są dostępne na stronie www.kowr.gov.pl w zakładceINTERWENCJA.