Konsultacje: Programu ochrony środowiska przed polarni elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XI I1135111 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, podaje się do publicznej wiadomości informację, o kolejnym etapie konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska przed polarni elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022″
1_ Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się: • w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, pak. 125, w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30), • na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem https://www.bip.krakow.p1Pnews_id=99077, • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu – serwis Urzędu Miasta Krakowa, pod adresem https://d ia logspoleczny.krakow.pl/przed luzone-konsu ltacje-i-dodatkowe-spotka nie-z-mieszka ncam i-ws-uchwa ly-o-ochron ie-przed-pem/. 2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r.: • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska os. Zgody 2, 31-949 Kraków, • w ramach spotkania konsultacyjnego wymienionego w pkt. 6, • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl. 3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krakowa. 4. Wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale „Programu ochrony środowiska przed polarni elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022″. 5. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 6. W ramach udziału społeczeństwa odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na którym zaprezentowany zostanie projekt „Programu ochrony środowiska przed polarni elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022″. Spotkanie odbędzie się 26 lipca 2018 r. o godzinie 16- w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10.