Konsultacje społeczne dot. Programu strategicznego komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w trwających od 18 listopada do 16 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych Programu strategicznego komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe. Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji zarówno od mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych.
Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie przedmiotowych konsultacji społecznych jest Wydział Komunikacji Społecznej UMK.
– kontakt telefoniczny: 12 616 60 64, 12 616 1272
– kontakt mailowy: ks.umk@um.krakow.pl

Formy w jakich zostaną przeprowadzone konsultacje:
1. Otwarte, protokołowane spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi: 8 grudnia 2022 r. w godz. 18.00-20.00 – UMK, ul. Bracka 10
2. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2022 r. poprzez:
– przesłanie w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl;
– pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące PSK 2023-2030;
– przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące PSK 2023-2030.
3. Ankieta elektroniczna dostępna do 16 grudnia 2022 r. – link do ankiety elektronicznej znajduje się na stronie: www.obywatelski.krakow.pl
4. Telefoniczne dyżury eksperckie:
– termin I: 7 grudnia 2022 r. od 10:00 do 12:00,
– termin II: 14 grudnia 2022 r. od 10:00 do 12:00,
Pod numerami telefonów: 609 659 808 lub 506 170 681

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym oraz linkiem do ankiety dostępne będą:
– w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków” (www.obywatelski.krakow.pl)
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)
– w miejskim serwisie MPI (www.krakow.pl)

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030