NSP 2021 – nabór kandydatów na rachmistrzów

KTO MOŻE ZOSTAĆ RACHMISTRZEM?

 • Osoba pełnoletnia;
 • ciesząca się nieposzlakowaną opinią;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE KANDYDATURY?

Wypełniony druk zgłoszenia (załącznik nr 1) zawierający:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • datę urodzenia,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • oświadczenie o wykształceniu i niekaralności.

GDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ KANDYDATURY?

Dokumenty można składać w następujący sposób:

 • w placówkach Urzędu Miasta Krakowa w kopercie z dopiskiem „Rekrutacja NSP 2021 – Wydział Spraw Administracyjnych”
 • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na skrzynkę e-mailową urzędu (nsp2021@um.krakow.pl) lub poprzez platformę ePUAP,
 • za pośrednictwem usługi InPost- Urząd24.

Zgłoszenia niekompletne lub po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje uzyskać można droga mailową: nsp2021@um.krakow.pl

 • Ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla Gminy Miejskiej Kraków wynosi łącznie 324 osoby.
 • Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, po którego ukończeniu może przystąpić do egzaminu końcowego.
 • Na potrzeby przeprowadzenia spisu rachmistrze terenowi zostaną wyposażeni w odpowiednie urządzenia mobilne.
 • Prace spisowe wykonywane przez rachmistrzów spisowych będą prowadzone w okresie 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, z możliwością przedłużenia do 30 września 2021 roku w przypadku nowelizacji ustawy o NSP.
 • Wysokość wynagrodzenia rachmistrza będzie iloczynem stawki 6 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich lub telefonicznych ankiet osobowych.