Regulamin konkursu Wieńców Dożynkowych w ramach Dożynek Miejskich w Dzielnicy XIII Podgórze – 26.08.2018 r.

  1. Organizatorzy

Prezydent Miasta Krakowa, Rada i Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze

  1. Cele konkursu

– upowszechnianie i kultywowanie ludowej tradycji wykonywania wieńców,

– tworzenie wspólnoty dziedzictwa poprzez kultywowanie obrzędów rolniczych w osiedlach leżących na terenie Gminy Miejskiej Kraków

  1. Warunki uczestnictwa

– do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają grupy dożynkowe ze wszystkich dzielnic Krakowa

– maksymalna liczba przedstawicieli grupy dożynkowej – 8 osób

– każda grupa dożynkowa może zgłosić tylko jeden wieniec

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia (faksem, pocztą, mailem lub osobiście) w terminie do 10.08.2018 r.na adres:

Rada Dzielnicy XIII Podgórze

Rynek Podgórski 1, pokój 12

30-533 Kraków

  1. Skład jury i ocena wieńców

– wieńce zgłoszone do konkursu będą oceniane w jednej kategorii

– jury przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce

– w skład jury wchodzą: po 1 przedstawicielu każdej grupy dożynkowej przygotowującej wieniec, Prezydent Miasta Krakowa lub wskazany przez niego przedstawiciel, przedstawiciel Rady DzielnicyXIII Podgórze, etnograf

– każda grupa przesyła opis wieńca, wyjaśniający kształt wieńca, główne elementy składowe, zdobnictwo oraz nawiązania do lokalności

– przedstawiciel danej grupy dożynkowej nie może głosować na wieniec przygotowany przez swoją grupę

– jury oceni wieńce według trójstopniowej punktacji: 1 pkt, 3 pkt, 5 pkt

– każdy członek jury odda trzy głosy na trzy wieńce (w kolejności: 1 pkt, 3 pkt, 5 pkt)

– w konkursie zwyciężą wieńce, które otrzymają największą liczbę głosów

– decyzje jury są ostateczne i niepodważalne

  1. Kryteria oceny

Komisja Konkursowa, oceniając wieńce dożynkowe, zwracać będzie uwagę na ich kształt, elementy składowe i zdobnicze, ogólny wyraz estetyczny i artystyczny.

  1. Nagrody

Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce zostanie przyznana dla grup nagroda Prezydenta Miasta Krakowa oraz dyplomy. Pozostałe grupy otrzymają dyplomy i nagrody za udział w konkursie.

  1. Sprawy organizacyjne

Miejsce zbiórki grup dożynkowych i miejsca parkingowe zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trakcie Dożynek Miejskich.

Zapraszamy i zachęcamy do kultywowania dziedzictwa narodowego i wspólnej troski o kontynuację tradycyjnych obrzędów ludowych.