W Czyżynach jednak będzie zielono?

Obszary deficytowe pod względem zieleni
Obszary deficytowe pod względem zieleni

Wczoraj w serwisie internetowym Dzielnicy opublikowaliśmy tekst „Zielone Czyżyny ofiarą statystki” traktujący o niepokojących zapisach projektu dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”. Opisywane uwagi do dokumentu zostały także przekazane Urzędowi Miasta. Dzisiaj wpłynęły wyjaśnienia Urzędu w powyższej sprawie. Zamieszczamy je poniżej.

Szanowny Panie!

Wnioski z analizy dokumentu, prezentowane w mediach, są wyrwane z kontekstu. Statystycznie rzecz biorąc, dzielnica administracyjna XIV Czyżyny, posiada ilość zieleni przypadającą na jednego mieszkańca, przekraczającą przyjęty standard (10 m2), przy czym problemem jest jej nierównomierne rozmieszczenie. Przyczyniło się do tego umiejscowienie w jej granicach m.in. Parku Lotników, który jest największy w Krakowie. Analiza została przeprowadzona w oparciu o aktualny podział miasta na dzielnice i liczbę mieszkańców zameldowanych stale i czasowo. Jednak w kolejnych rozdziałach dokumentu wyraźnie wskazano, w których miejscach szczególnie brakuje zieleni, co wynika z jej nierównomiernego rozmieszczenia na obszarze dzielnic. Północna, najbardziej zabudowana część dzielnicy XIV została wykazana jako obszar, gdzie występują braki dostępności terenów zielonych oraz jako obszar istniejącego i pogłębiającego się deficytu terenów zielonych, ze względu na nowo powstającą zabudowę. Jest to również obszar szczególnej koncentracji mieszkańców.

Powyższe wnioski stały się podstawą do zaplanowania inwestycji, które poprawią dostępność terenów zieleni dla mieszkańców Czyżyn, takich, jak:

  • Rewitalizacja Parku im. Gen. Skalskiego;
  • Utworzenie parku przy ul. Stella-Sawickiego, już realizowane przez Zarząd Zieleni na podstawie wyników Budżetu Obywatelskiego;
  • Utworzenie Skweru im. 2 Pułku Lotniczego;
  • Zadrzewienie istniejącego psiego wybiegu w rejonie Os. Dywizjonu 303;
  • Zadrzewienie wzdłuż ciągu pieszego w rejonie ul. Kłosowskiego i Pasa Startowego;
  • Utworzenie skweru na Starych Czyżynach;
  • Rewitalizacja Parku Lotników Polskich;
  • Rewaloryzacja północnej części Parku Lotników Polskich w rejonie dawnego fortu reditowego Pszorna;
  • Zagospodarowanie rejonu łącznika pomiędzy Łąkami Nowohuckimi a Parkiem Lotników Polskich;
  • Poprawa udostępnienia Lasku Łęgowskiego wraz ze ścieżką edukacyjną.

Większość z w/w inwestycji stanowi realizację postulatów mieszkańców zgłoszonych na konsultacjach społecznych. Zaproponowano też objęcie ochroną konserwatorską wschodniej części Pasa Startowego w Czyżynach poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków oraz objęcie Lasku Łęgowskiego użytkiem ekologicznym.
Opracowania statystyczne nie zawsze w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, czy też odczucia mieszkańców, tym bardziej, jeżeli są błędnie interpretowane i wyrywane z kontekstu. Zapewniam iż owoc ponad półtorarocznej pracy, jakim jest ponad 800 stronnicowy dokument, nie ogranicza się do zestawienia ilości mieszkańców z powierzchnią terenów zieleni, a zawiera wnioski wyciągnięte z wielu wskaźników oraz spotkań z mieszkańcami. Opierając się bezkrytycznie na danych statystycznych można dojść do wniosku że ilość terenów zieleni na terenie miasta jest niemalże wystarczającą, ponieważ średnia wartość dla Krakowa to 8,31 m2 terenu zieleni na mieszkańca, tymczasem jednym z kluczowych wniosków dokumentu jest konieczność zapewnienia finansowania zieleni z budżetu miasta na poziomie 100 mln zł, oraz dodatkowo przeznaczania środków na wykup gruntów pod tereny zielone na poziomie 50 mln zł rocznie.
Zapraszam do udziału w spotkaniach z ekspertami (MCD ul. Bracka 10), których najbliższe terminy przypadają na 11 i 18 maja w godzinach 16:00-20:00, gdzie można zapoznać się dokumentem i porozmawiać z osobami biorącymi czynny udział w jego tworzeniu. Zachęcam również do analizy załączonej do maila mapy (jedna z map stanowiących załącznik do dokumentu), która jednoznacznie określa teren osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Czyżyny jako obszar deficytowy pod względem zieleni, wbrew temu co jest propagowane przez media.

Z wyrazami szacunku

Maciej Różycki
Kierownik Referatu Ochrony Zieleni

Informacje te z jednej strony można przyjąć z uznaniem, z drugiej jednak należy zwrócić uwagę, że podejmując interwencję w tej sprawie nie kierowaliśmy się publikacjami prasowymi, a treścią samego dokumentu, która jest jednak niepokojąca. To niewątpliwie dobrze, że „Kierunki…” deklarują powstanie bądź rewitalizację wymienionych w piśmie terenów zielonych. Jednak dokument stwierdza, że to przede wszystkim dzielnice o deficycie zieleni mogę liczyć m.in na ochronę wszystkich istniejących terenów zieleni publicznej przed zabudową poprzez odpowiednie zapisy planów miejscowych, czy na zachowanie rezerw pod przyszły rozwój terenów zieleni publicznej związany z postępem Zabudowy. Czy w związku z tym mogą na to liczyć także Czyżyny? Chcielibyśmy, aby tak było. Będziemy zatem dalej wyjaśniać proponowane zapisy dokumentu.

Jerzy Woźniakiewicz
Członek Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny