X Sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 04.07.2024 r. (czwartek) o godz. 18:00

Serdecznie zapraszam na X sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 04.07.2024 roku (czwartek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 13.06.2024 r.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Prezydentem Miasta Krakowa w przedmiocie zapewnienia standaryzacji zarządzania bezpieczeństwem informacji – Druk nr 143 + załącznik (referuje Anna Gieras)
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych – Druk nr 144 (referuje Anna Gieras)
6. Procedowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dla projektu drogowego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Krakowie zlokalizowanej na działkach 48/12, 48/27, 39/5, 39/7 obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta polegającej na wykonaniu chodnika wzdłuż działki nr 39/6 obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta o szerokości 2m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – Druk nr 145 (referuje Anna Gieras)
7. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2024 – Druk nr 146 (referuje Anna Gieras)
8. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2024 – Druk nr 147 (referuje Anna Gieras)
9. Procedowanie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2025 – Druk nr 148 + załącznik (referuje Anna Gieras)
10. Informacje Zarządu.
11. Informacje Przewodniczących Komisji Problemowych.
12. Sprawy bieżące.
13. Oświadczenia i komunikaty.
14. Zamknięcie obrad X sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

 

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Gieras