Zawiadomienie o kontroli mieszkańców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje o rozpoczęciu kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników z przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Przedmiotem kontroli będą: częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), zawarcie umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami, posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych na terenie gminy, dowody uiszczania opłat za te usługi oraz dokumenty potwierdzające stan techniczny obiektów.

Warto wiedzieć, że:

  • każdego roku przeprowadzamy ok. 1000 kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków
  • wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa
  • właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.

Przepisy

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od omówionych obowiązków właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.

W ramach prowadzonego postępowania, strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.