Zielone Czyżyny ofiarą statystki

Nowa intensywna zabudowa w Czyżynach
Nowa intensywna zabudowa w Czyżynach, fot. J. Woźniakiewicz

Urząd Miasta wystawił do wglądu mieszkańców projekt dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”. Jeszcze do 19 maja mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać do niego swoje uwagi. Warto zabrać głos w tej sprawie!

Jak podaje UMK, „dokument ten stanowi wytyczne zarówno dla służb utrzymujących zieleń na terenie miasta, jak i wydziałów Urzędu Miasta odpowiedzialnych m.in. za planowanie przestrzenne, inwestycje i gospodarkę nieruchomościami”. Dlatego też jest on niezwykle istotny dla wszystkich, którym zależy na rozwoju terenów w swoim najbliższym otoczeniu.

Z tego też powodu nie możemy zgodzić się z diagnozą zawartą w projekcie „Kierunków rozwoju…” (str. 163), iż na terenie dzielnicy Czyżyny mamy do czynienia z dużym nadmiarem terenów zieleni w stosunku do liczby mieszkańców. Dzięki tak postawionej diagnozie wskazuje się, że na terenie Czyżyn zieleń należy jedynie utrzymywać, a nie rozwijać poszerzając tereny zielone, tak jak w dzielnicach w których stwierdzono jej niedobór.

Nie trzeba być bacznym obserwatorem, by zauważyć, że dzięki działalności deweloperów niegdyś bardzo zielone Czyżyny zamieniają się w betonową pustynię, a ich mieszkańcy z ogromną determinacją walczą o pozostawienie ostatnich drzew w sąsiedztwie nowopowstającej bardzo intensywnej zabudowy.

Tajemnica zaskakującej diagnozy tkwi tymczasem w tym, iż na terenie Czyżyn znajduje się największy park w Krakowie: Park Lotników Polskich. I tak Czyżynianie padli ofiarą statystki – dzielnica najintensywniej zabudowywana zostaje uznana za najbardziej zieloną i niewymagającą powstawania nowych terenów zielonych, gdyż statystycznie jej mieszkańcy mają zieleni nawet więcej niż inni krakowianie.

Nie zgadzamy się z tą diagnozą. Statystyka nie zawsze dobrze opisuje rzeczywistość. Fakt, że na Czyżyńskich psich wybiegach najwięcej spacerujących par posiada statystycznie po trzy nogi nie uprawnia do wyciągnięcia wniosku, że takie istoty pojawiły się w naszej Dzielnicy. Zwracamy zatem uwagę, że diagnoza ta powinna zostać skorygowana, a Czyżyny koniecznie muszą zostać zakwalifikowane do grupy dzielnic z deficytem zieleni, w których jak zakładają „Kierunki rozwoju…” powinno się m.in:
„- chronić wszystkie istniejące tereny zieleni publicznej przed zabudową poprzez odpowiednie zapisy
planów miejscowych;
– zaplanować i urządzić oraz objąć utrzymaniem ZZM nowe tereny zieleni publicznej (w docelowym
wymiarze ok. 140 ha), […];
– przewidzieć i zachować rezerwy pod przyszły rozwój terenów zieleni publicznej związany z postępem
zabudowy na poziomie ok. 150 ha.”

Zarząd Dzielnicy XIV zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach dokumentu i przesyłanie do niego uwag na adres miastowzieleni@um.krakow.pl, listownie na adres Wydziału Kształtowana Środowiska UMK os. Zgody 2, oraz przekazywać je w trakcie dyżurów w MCD.

Z treścią dokumentu można się zapoznać na stronie internetowej dialogspoleczny.krakow.pl oraz w trakcie dyżurów konsultacyjnych w Miejskim Centrum Dialogu, przy ul. Brackiej 10. Najbliższe terminy dyżurów to 11 i 18 maja.

Jerzy Woźniakiewicz
Członek Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny