Deklaracja dostępności strony internetowej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.dzielnica14.krakow.pl

Data publikacji: 2016-09-05

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-01

1.Strona internetowa http://www.dzielnica14.krakow.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Radą Dzielnicy XIV Czyżyny e-mail : rada@dzielnica14.krakow.pl, telefon stacjonarny  do biura rady : 12 647 61 64.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz  zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Siedziba Rady Dzielnicy XIV Czyżyny mieści się : os. Dywizjonu 303 nr 34  w Krakowie. Wejście do Rady Dzielnicy  XIV Czyżyny jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Planowana jest wymiana drzwi wewnętrznych w siedzibie rady, w celu poprawy dostosowania lokalu dla osób mających kłopoty z poruszaniem się.