Czym jest budżet obywatelski?

Chcesz mieć wpływ na rozwój Krakowa?
Masz pomysł, który warto wprowadzić w życie?
Zrealizuj go za pośrednictwem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa!

 

Co roku mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły i w głosowaniu decydują wprost o przeznaczeniu części budżetu miasta Krakowa na realizację tych pomysłów. Budżet Obywatelski to proces, dzięki któremu my  sami możemy bezpośrednio oddziaływać na miasto mówiąc co jest ważne i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. To właśnie mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu.

Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest czynny udział w procesie mieszkanek i mieszkańców, którzy swoją aktywnością i doświadczeniem tworzą wspólny interes oraz kompromis społeczności lokalnych poprzez kreowanie lokalnych liderów oraz budowanie tożsamości lokalnej.

Jego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Jakie zadania można realizować?

Kraków jest miastem na prawach powiatu, a Dzielnice mogą przeznaczyć środki wydzielone do ich dyspozycji na realizację zadań wchodzących w zakres zadań własnych gminy oraz na realizację zadań zleconych do wykonywania przez powiatowe służby, inspekcje i straże.

Oznacza to, że w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, zarówno ogólnomiejskiego, jak i realizowanego na poziomie dzielnic, można zgłaszać zadania będące w gestii gminy lub powiatu.

OBSZARY ZADAŃ GMINNYCH i POWIATOWYCH

Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego na oficjalnej stronie: www.budzet.krakow.pl.