Kompetencje rady

Rada Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. wybór i odwoływanie Zarządu,
  2. przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności,
  3. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 3 oraz § 65 ust 3 Statutu,
  4. występowanie z wnioskiem do Rady Miasta o przekazanie zadań określonych w § 5 Statutu,
  5. wybór przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań określonych w § 3 pkt. 5 Statutu,
  6. powoływanie komisji Rady.

 

Pełna treść statutów dzielnic w BIP, a dla samej Dzielnicy XIV Czyżyny w linku.