Komisje merytoryczne

Zobacz czym zajmują się komisje, w których pracuje Twój Radny.

Komisja Edukacji

 • Współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Komisją Edukacji Rady Miasta Krakowa
  oraz z Miejskim Centrum Obsługi Oświaty.
 • Dokonywanie corocznych przeglądów szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka pod kątem potrzeb
  remontowych.
 • Współpraca ze szkołami oraz czuwanie nad realizacją prac remontowych na terenie szkół
  podstawowych, przedszkoli oraz żłobka na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Inicjowanie różnych imprez międzyszkolnych zawodów i konkursów.
 • Uczestniczenie w komisjach : konkursowych wybierających dyrektorów placówek oświatowych
  działających na obszarze Dzielnicy XIV Czyżyny oraz odbiorów prac remontowych.
 • Wspieranie placówek oświatowo – wychowawczych w działaniach z zakresu poprawy
  bezpieczeństwa, zwalczania zjawisk patologii społecznej i przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Informacji oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego

 • Współpraca przy przygotowaniu materiałów do biuletynu Rady Dzielnicy XIV Czyżyny – „Echo Czyżyn”.
 • Terminowe opracowanie tekstów do publikacji na łamach  „Głosu Nowej Huty”.
 • Obsługa merytoryczna strony internetowej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Przygotowanie opracowań, publikacji i materiałów dotyczących wydarzeń i historii Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej nt. Budżetu Obywatelskiego.
 • Przygotowanie i wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Organizacja konsultacji społecznych z mieszkańcami  Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Rady Miasta Krakowa oraz jednostkami miejskimi w zakresie działania Komisji.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi  działającymi na rzecz mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Opracowywanie projektów uchwał dotyczących przystąpienia do Dzielnicowego Konkursu Ofert.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnicy.

 

Komisja Infrastruktury Komunalnej

 • Działania na rzecz budowy, modernizacji, prac remontowych miejskiej infrastruktury dróg na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Opiniowanie zagadnień dotyczących rozwiązań komunikacyjnych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Opiniowanie wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
 • Uczestniczenie w komisjach odbiorów prac remontowych.
 • Współpraca z jednostkami miejskimi w zakresie działania Komisji.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

 • Zgłaszanie postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów Dzielnicy XIV Czyżyny przed ich sporządzeniem,
 • Współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa w zakresie mienia oraz współpraca z PINB w zakresie nadzoru budowlanego.
 • Przygotowywanie projektów uchwał, opinii dotyczących realizacji inwestycji miejskich zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Analizowanie potrzeb w zakresie sporządzania szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy terenu.
 • Opiniowania sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych,  w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego.
 • Działania ws. likwidacji samowoli budowlanej.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Ochrony Środowiska

 • Uczestniczenie w rozprawach administracyjnych i komisjach dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK i Radą Programową ds. Ochrony Zieleni działającą przy Prezydencie Miasta Krakowa oraz współpraca z innymi jednostkami miejskimi.
 • Opiniowanie lokalizacji nasadzeń zieleni na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Inicjowanie zadań w zakresie budowy, modernizacji oraz utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Uczestniczenie w terminowych przeglądach ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Wspieranie edukacji proekologicznej w zakresie segregowania odpadów komunalnych.
 • Organizowanie akcji promujących ochronę przyrody oraz działania proekologiczne i prozdrowotne wśród mieszkańców Czyżyn.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego

 • Współpraca z właściwymi organami i instytucjami jak : Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wydziały Urzędu Miasta Krakowa w zakresie: porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Rozpatrywanie interwencji w sprawach skarg, uwag i wniosków mieszkańców i instytucji zajmujących się porządkiem i praworządnością.
 • Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za te ochronę
 • Opiniowanie wniosków dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Profilaktyka w zakresie zapobiegania patologii wśród młodzieży poprzez współpracę z szkołami, domami kultury, środowiskami młodzieżowymi.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Promocji i Kultury

 • Obsługa tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Działalność promocyjna Dzielnicy XIV Czyżyny- współpraca w imprezach organizowanych przez radę ( Święto Czyżyny – Dzieciom, Otwarte Dni Magistratu, Dożynki).
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w obszarze działania Komisji.
 • Współpraca ze środowiskami kulturalnymi i artystycznymi
 • Realizacja projektów mających na celu upowszechnianie kultury.
 • Ochrona zabytków kultury znajdujących się na terenie dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 • Realizacja dzielnicowych programów ochrony zdrowia,profilaktyki zdrowotnej i osób    niepełnosprawnych oraz wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej.
 • Działania na rzecz programów wspierających działalność placówek zdrowia na terenie Dzielnicy XIV.
 • Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami działającymi na rzecz seniorów i niepełnosprawnych, w sferze pomocy społecznej i spraw związanych z ochroną zdrowia.
 • Współpraca z Komisją Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej oraz Komisją Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa w zakresie działania Komisji.
 • Współpraca przy realizacji polityki miasta w zakresie pomocy mieszkaniowej -opiniowanie wniosków o najem mieszkań z zasobów Gminy Kraków
 • Organizowanie programów profilaktycznych, inicjowanie i wspieranie działań związanych z promocją zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia adresowanych do mieszkańców Czyżyn i finansowanych ze środków Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Wspieranie działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologii społecznej.
 • Wspieranie działań podejmowanych na rzecz osób biednych, chorych i samotnych oraz pomoc rodzinom wielodzietnym i dysfunkcyjnym.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego – z dniem 25.11.2021 uległa rozwiązaniu

 

Komisja Sportu i Rekreacji

 • Współpraca z Komisją Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa oraz jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w zakresie działania Komisji
 • Współpraca z klubami i stowarzyszeniami sportowymi na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Współpraca ze szkołami z terenu Dzielnicy XIV Czyżyny w zakresie krzewienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wszelkich form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Wspieranie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
 • Wspieranie inicjatyw klubów i stowarzyszeń sportowych w zakresie organizacji imprez sportowych różnej rangi o różnym zasięgu dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
 • Czuwanie nad realizacją zadań dzielnicy obejmujących zakres działania Komisji.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Rewizyjna

 • Opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu uchwały.
 • Rozpatrywanie skarg na działalność zarządu oraz przygotowanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach.
 • Ocena wywiązania się Zarządu ze swoich zadań.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.