Komisje merytoryczne

Komisje Rady Dzielnicy XIV Czyżyny (9. kadencja 2023-2028)

 

KOMISJA ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I URBANISTYKI

 1. Sławomir BIENIEK
 2. Paweł DOBROWOLSKI – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Anna GIERAS
 4. Adam HORBATOWSKI – Przewodniczący Komisji
 5. Marcin JANICKI
 6. Grzegorz RONIJ
 7. Marek ZIEMIAŃSKI

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA DS. INFORMACJI, PROMOCJI, WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 1. Filip CICHOR
 2. Łukasz CIEŚLIK
 3. Anna GIERAS
 4. Wiktor HUNEK – Wiceprzewodniczący Komisji
 5. Marcin JANICKI – Przewodniczący Komisji
 6. Grzegorz MĄCZKA

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA EDUKACJI

 1. Anna BRYDNIAK – Wiceprzewodniczący Komisji
 2. Filip CICHOR – Przewodniczący Komisji
 3. Łukasz CIEŚLIK
 4. Anna GIERAS
 5. Adam HORBATOWSKI
 6. Bogdan KRUPA
 7. Grzegorz MĄCZKA
 8. Paweł MEYSZTOWICZ
 9. Grzegorz RONIJ
 10. Marek ZIEMIAŃSKI

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

 1. Sławomir BIENIEK – Wiceprzewodniczący Komisji
 2. Paweł DOBROWOLSKI – Przewodniczący Komisji
 3. Anna CZAJKOWSKA
 4. Anna DIAKOWICZ
 5. Anna GIERAS
 6. Adam HORBATOWSKI
 7. Grzegorz MĄCZKA
 8. Grzegorz RONIJ
 9. Bożena STANEK

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA KULTURY

 1. Marcin JANICKI
 2. Bogdan KRUPA -Przewodniczący Komisji
 3. Dawid LISZKA – Wiceprzewodniczący Komisji
 4. Paweł MEYSZTOWICZ
 5. Grzegorz RONIJ

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA MIESZKALNICTWA I POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Anna BRYDNIAK – Przewodniczący Komisji
 2. Anna GIERAS
 3. Marcin JANICKI
 4. Jolanta SZATKO-NOWAK – Wiceprzewodniczący Komisji

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELONYCH

 1. Sławomir BIENIEK
 2. Anna BRYDNIAK
 3. Filip CICHOR
 4. Anna CZAJKOWSKA
 5. Anna DIAKOWICZ
 6. Anna GIERAS
 7. Adam HORBATOWSKI
 8. Wiktor HUNEK
 9. Bogdan KRUPA
 10. Paweł MEYSZTOWICZ – Przewodniczący Komisji
 11. Bożena STANEK – Wiceprzewodniczący Komisji

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA POLITYKI SENIORALNEJ

 1. Anna GIERAS
 2. Łukasz HODOR
 3. Bogdan KRUPA – Wiceprzewodniczący Komisji
 4. Grzegorz RONIJ
 5. Bożena STANEK – Przewodniczący Komisji

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. Paweł DOBROWOLSKI
 2. Roman KEMPIŃSKI – Przewodniczący Komisji
 3. Grzegorz MĄCZKA

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Sławomir BIENIEK – Przewodniczący Komisji
 2. Anna BRYDNIAK
 3. Filip CICHOR
 4. Roman KEMPIŃSKI
 5. Jolanta SZATKO-NOWAK – Wiceprzewodniczący Komisji

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA SPORTU I REKREACJI

 1. Filip CICHOR
 2. Anna DIAKOWICZ
 3. Anna GIERAS
 4. Łukasz HODOR
 5. Wiktor HUNEK – Wiceprzewodniczący Komisji
 6. Dawid LISZKA
 7. Jolanta SZATKO-NOWAK – Przewodniczący Komisji

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

KOMISJA ZDROWIA I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 1. Łukasz CIEŚLIK
 2. Paweł DOBROWOLSKI – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Anna GIERAS
 4. Łukasz HODOR
 5. Grzegorz RONIJ
 6. Bożena STANEK
 7. Marek ZIEMIAŃSKI – Przewodniczący Komisji

Zawiadomienia o zwołaniu komisji | Protokoły z posiedzeń komisji

 

Zobacz czym zajmują się komisje, w których pracuje Twój Radny.

Komisja Edukacji

 • Współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Komisją Edukacji Rady Miasta Krakowa
  oraz z Miejskim Centrum Obsługi Oświaty.
 • Dokonywanie corocznych przeglądów szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka pod kątem potrzeb
  remontowych.
 • Współpraca ze szkołami oraz czuwanie nad realizacją prac remontowych na terenie szkół
  podstawowych, przedszkoli oraz żłobka na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Inicjowanie różnych imprez międzyszkolnych zawodów i konkursów.
 • Uczestniczenie w komisjach : konkursowych wybierających dyrektorów placówek oświatowych
  działających na obszarze Dzielnicy XIV Czyżyny oraz odbiorów prac remontowych.
 • Wspieranie placówek oświatowo – wychowawczych w działaniach z zakresu poprawy
  bezpieczeństwa, zwalczania zjawisk patologii społecznej i przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Informacji oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego

 • Współpraca przy przygotowaniu materiałów do biuletynu Rady Dzielnicy XIV Czyżyny – „Echo Czyżyn”.
 • Terminowe opracowanie tekstów do publikacji na łamach  „Głosu Nowej Huty”.
 • Obsługa merytoryczna strony internetowej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Przygotowanie opracowań, publikacji i materiałów dotyczących wydarzeń i historii Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej nt. Budżetu Obywatelskiego.
 • Przygotowanie i wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Organizacja konsultacji społecznych z mieszkańcami  Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Rady Miasta Krakowa oraz jednostkami miejskimi w zakresie działania Komisji.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi  działającymi na rzecz mieszkańców Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Opracowywanie projektów uchwał dotyczących przystąpienia do Dzielnicowego Konkursu Ofert.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnicy.

 

Komisja Infrastruktury Komunalnej

 • Działania na rzecz budowy, modernizacji, prac remontowych miejskiej infrastruktury dróg na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Opiniowanie zagadnień dotyczących rozwiązań komunikacyjnych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Opiniowanie wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
 • Uczestniczenie w komisjach odbiorów prac remontowych.
 • Współpraca z jednostkami miejskimi w zakresie działania Komisji.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

 • Zgłaszanie postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów Dzielnicy XIV Czyżyny przed ich sporządzeniem,
 • Współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa w zakresie mienia oraz współpraca z PINB w zakresie nadzoru budowlanego.
 • Przygotowywanie projektów uchwał, opinii dotyczących realizacji inwestycji miejskich zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Analizowanie potrzeb w zakresie sporządzania szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy terenu.
 • Opiniowania sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych,  w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego.
 • Działania ws. likwidacji samowoli budowlanej.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Ochrony Środowiska

 • Uczestniczenie w rozprawach administracyjnych i komisjach dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK i Radą Programową ds. Ochrony Zieleni działającą przy Prezydencie Miasta Krakowa oraz współpraca z innymi jednostkami miejskimi.
 • Opiniowanie lokalizacji nasadzeń zieleni na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Inicjowanie zadań w zakresie budowy, modernizacji oraz utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Uczestniczenie w terminowych przeglądach ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Wspieranie edukacji proekologicznej w zakresie segregowania odpadów komunalnych.
 • Organizowanie akcji promujących ochronę przyrody oraz działania proekologiczne i prozdrowotne wśród mieszkańców Czyżyn.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego

 • Współpraca z właściwymi organami i instytucjami jak : Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wydziały Urzędu Miasta Krakowa w zakresie: porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • Rozpatrywanie interwencji w sprawach skarg, uwag i wniosków mieszkańców i instytucji zajmujących się porządkiem i praworządnością.
 • Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za te ochronę
 • Opiniowanie wniosków dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Profilaktyka w zakresie zapobiegania patologii wśród młodzieży poprzez współpracę z szkołami, domami kultury, środowiskami młodzieżowymi.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Promocji i Kultury

 • Obsługa tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Działalność promocyjna Dzielnicy XIV Czyżyny- współpraca w imprezach organizowanych przez radę ( Święto Czyżyny – Dzieciom, Otwarte Dni Magistratu, Dożynki).
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w obszarze działania Komisji.
 • Współpraca ze środowiskami kulturalnymi i artystycznymi
 • Realizacja projektów mających na celu upowszechnianie kultury.
 • Ochrona zabytków kultury znajdujących się na terenie dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 • Realizacja dzielnicowych programów ochrony zdrowia,profilaktyki zdrowotnej i osób    niepełnosprawnych oraz wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej.
 • Działania na rzecz programów wspierających działalność placówek zdrowia na terenie Dzielnicy XIV.
 • Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami działającymi na rzecz seniorów i niepełnosprawnych, w sferze pomocy społecznej i spraw związanych z ochroną zdrowia.
 • Współpraca z Komisją Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej oraz Komisją Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa w zakresie działania Komisji.
 • Współpraca przy realizacji polityki miasta w zakresie pomocy mieszkaniowej -opiniowanie wniosków o najem mieszkań z zasobów Gminy Kraków
 • Organizowanie programów profilaktycznych, inicjowanie i wspieranie działań związanych z promocją zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia adresowanych do mieszkańców Czyżyn i finansowanych ze środków Dzielnicy XIV Czyżyny.
 • Wspieranie działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologii społecznej.
 • Wspieranie działań podejmowanych na rzecz osób biednych, chorych i samotnych oraz pomoc rodzinom wielodzietnym i dysfunkcyjnym.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Budżetu Obywatelskiego – z dniem 25.11.2021 uległa rozwiązaniu

 

Komisja Sportu i Rekreacji

 • Współpraca z Komisją Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa oraz jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w zakresie działania Komisji
 • Współpraca z klubami i stowarzyszeniami sportowymi na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Współpraca ze szkołami z terenu Dzielnicy XIV Czyżyny w zakresie krzewienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wszelkich form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Inicjowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
 • Wspieranie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
 • Wspieranie inicjatyw klubów i stowarzyszeń sportowych w zakresie organizacji imprez sportowych różnej rangi o różnym zasięgu dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
 • Czuwanie nad realizacją zadań dzielnicy obejmujących zakres działania Komisji.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.

 

Komisja Rewizyjna

 • Opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu uchwały.
 • Rozpatrywanie skarg na działalność zarządu oraz przygotowanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach.
 • Ocena wywiązania się Zarządu ze swoich zadań.
 • Kompetencje wynikające ze Statutu Dzielnic.