Ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na ternie Gminy Miejskiej Kraków

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXIII/2962/1810 z 10 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na ternie Gminy Miejskiej Kraków Wydział Rozwoju Miasta – Miejskie Centrum Dialogu zwraca się z uprzejmą prośbą
do Państwa o przekazanie radnym oraz zamieszczenie na stronach internetowych Państwa Dzielnicy ogłoszenia o konsultacjach oraz załącznika do przesłanej Uchwały informującego o proponowanych lokalizacjach przedmiotowego ośrodka.

Dodatkowo zwracam się z prośbą o zamieszczenie na tablicach informacyjnych Państwa Dzielnicy plakatu dotyczącego przedmiotowych konsultacji, który również przesyłam w załączeniu.

Prezydent Miasta Krakowa  zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

10 października 2018 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr CXIII/2962/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na ternie Gminy Miejskiej Kraków.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 5 listopada 2018 do 4 grudnia 2018 r.

W ramach konsultacji odbędą się 2 otwarte  spotkania z mieszkańcami Krakowa:

  1. 11.2018r., (wtorek), godz. 18:00 – siedziba Rady Dzielnicy VIII Dębniki
    ul. Praska 52, 30-322 Kraków – sala konferencyjna (I piętro);
  2. 11.2018r., (czwartek), godz. 18:00 – siedziba Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków – sala konferencyjna (V piętro);

 

Propozycje lokalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są:

– na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu www.dialoguj.pl
– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl
–  w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w okresie trwania konsultacji społecznych w godzinach 8:00 – 18:00.

– w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój nr 411 (IV piętro), w okresie trwania konsultacji społecznych w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Zapraszamy Państwa do wyrażenia swojego zdania na temat propozycji lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Opinie można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2018 r. w następujący sposób:

 

– osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków.

–poprzez  wysłanie skanu formularza na adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „konsultacje ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt”

 

– pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków

 

– podczas spotkań konsultacyjnych

Przedmiot konsultacji:

 

Proponowane lokalizacje dla utworzenia profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

 

 

  1. Lokalizacja I – Pleszów

– Dz. ew. 201/1 obręb 41 Nowa Huta o pow. ok. 0,92 ha – położona jest przy ul. Nadbrzezie w Krakowie (Nowa Huta), stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Na jej terenie znajduje się nieużytkowany budynek o pow. ok. 800 m2, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W północnej części działki znajduje się zadrzewienie. Wjazd na działkę znajduje się od strony wschodniej, droga jest utwardzona.

– Część dz. ew. nr 203/11, obręb 41 Nowa Huta o pow. ok. 0,81 ha – sąsiaduje z ww. działką od strony wschodniej, należy do Gminy Miejskiej Kraków – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – ww. część tej działki może być użytkowana na potrzeby ośrodka. Działka jest porośnięta roślinnością zielną i krzewami.

Przedmiotowa lokalizacja znajduje się na terenie uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. Wokół przedmiotowej lokalizacji znajdują się niezabudowane tereny otwarte, a na południe od niej znajduje się korytarz ekologiczny rzeki Wisły, oraz tereny, które będą zalesiane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

  1. Lokalizacja II – Lasy Tvnieckie

– Dz. ew. 18/2 obr. 79 Podgórze o pow. ok. 0,13 ha – stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (użytek gruntowy: Br – grunty rolne zabudowane).

– Część dz. ew. 18/3 obr. 79 Podgórze o pow. ok. 3 ha – cała działka ma pow. 11,33 ha – stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (użytek gruntowy: Ls – lasy) – w celu utworzenia ośrodka planowane jest wykorzystane ok. 3 ha, z możliwością zwiększenia powierzchni zajmowanej przez ośrodek.

Przedmiotowa lokalizacja znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: „Tyniec – Wschód”, na terenie Lasów Tynieckich. Na zachód od niej znajduje się korytarz ekologiczny rzeki Wisły. Dojazd do działki jest utrudniony ze względu na brak utwardzonej drogi.