CZYŻYNY – REJON ULICY ŚLIWKOWEJ – Wyłożenie do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 1 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - rejon ulicy Śliwkowej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października ...
More