Dobry czas na biznes – KOM2

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zwraca się z prośbą o zamieszczenie informacji dotyczącej naszego programu „Dobry czas na biznes – KOM2”, który skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej należących do co najmniej jednej z grup:

  1. a) powyżej 50 roku życia,
  2. b) długotrwale bezrobotnych,
  3. c) z niepełnosprawnościami,
  4. d) o niskich kwalifikacjach,

Projekt „Dobry Czas na Biznes – KOM2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu rozpoczyna się 10 sierpnia

Prosimy o umieszczenie załączonego banneru reklamowego (do wyboru) na Waszej stronie internetowej, czasopiśmie oraz tablicy ogłoszeń.