V Sesja zwyczajna Rady Dzielnicy XIV Czyżyny w dniu 26.03.2024 roku (wtorek) o godz. 18:00

Serdecznie zapraszam na V Sesję zwyczajną Rady Dzielnicy XIV Czyżyny, która odbędzie się w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XIV Czyżyny – os. Dywizjonu 303 nr 34, w dniu 26.03.2024
roku (wtorek) o godz. 18:00 w trybie stacjonarnym.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji IV Rady Dzielnicy XIV Czyżyny odbytej w dniu 07.03.2024 r.
4. Procedowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/583/2023 z dnia 06.07.2023 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIV Czyżyny na rok 2024 + załącznik – Druk nr 61 + załącznik (referuje – Anna Gieras)
5. Procedowanie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr LX/599/2023 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 31.08.2023 r. dotyczącej zmian w WPF i WPI – Druk nr 62 (referuje Anna Gieras)
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad V sesji zwyczajnej Rady Dzielnicy XIV Czyżyny.

Przewodnicząca Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV Czyżyny
Anna Gieras